Logo

Obchodní podmínky

základní kurz

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

I. Smluvní strany 

Smluvními stranami jsou: 

 1. provozovatel: Beauty koncept s.r.o., Za Valem 6, 148 00 Praha 4, a IČO: 29129460 a Derma institut s.r.o., Za Valem 6, 148 00 Praha 4, a IČO: 07007540

      2. objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník)

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace .
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu  osob na kurz a na základě úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách.
 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému, emailem nebo osobně přímo ve školícím středisku(po předchozí dohodě)) souhlasí objednatel s uvedeným v bodě 2. této smlouvy a objednatel nemá právo požadovat změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků.
 5. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku a pokynů provozovatele. Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě rezervačního poplatku podle pokynů provozovatele. Pokud není rezervační poplatek uhrazen do doby uvedené v pokynech provozovatele, nevzniká objednateli nárok na závaznou rezervaci.
 6. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 2 osoby (neplatí v případě individuálních kurzů). V případě zrušení kurzu z důvodu nedostatku účastníků je účastníkům nabídnut náhradní termín. 

III. Vznik smlouvy

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) nebo vyplněním objednávky přímo v provozovně na adrese Antala Staška 25, Praha 4 (po předchozí dohodě).
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem. Podrobné informace jsou odeslány do 3 pracovních dní od doručení zájmu o kurz na email zájemce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz. Bez potvrzení závazného zájmu a zaplacení registračního poplatku do termínu splatnosti, který je uveden v potvrzovacím emailu, není místo na kurzu závazně rezervováno!!!!!
 3. Smlouva mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li ze smlouvy jinak, v okamžiku úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno jinak.
 4. Úhradou a vyplněním přihlášky na kurz objednatel potvrzuje, že souhlasí se Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu.

IV. Cena – kurzovné

 1. Cena kurzu   je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách , které je platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s úřadem práce bude kurzovné hrazeno úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinnen doručit smlouvu provozovateli před začátkem kurzu.
 4. V případě neuhrazení takto určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. 
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce. Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 6. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu musí si ho objednavatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.
 7. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 8. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 9. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednatelům kurzu  pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak, o ukončení kurzu vystavit  a předat absolventům kurzů certifikáty, nebo osvědčení o účasti v kurzu, v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
 10. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 11. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 15 minut před zahájením kurzu.
 12. Výuka rekvalifikačních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství.
 13. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.
 14. Účastníci kurzu nemají oprávnění propagovat jiné služby nebo produkty než produkty schválené Derma institut s.r.o. a to pod pokutou 50.000 Kč.

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  1. kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc).
 2. V případě, že ze strany dodavatele kurzu dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu, je dodavatel povinen objednavateli nabídnout nový termín nebo  navrátit plnou částku kurzovného. O tomto je objednatel kurzu informován e-mailem a vyzván k zaslání čísla účtu, na který se poplatek zasílá obratem zpět.
 3. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději měsíc před termínem konání kurzu a to emailem.
 4. V případě, že objednatel nemůže na kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele kurzu účtuje dodavatel následující poplatky:  stornování v termínu delším než 30 dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzu,  stornování v termínu více než 29 dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzu, stornování v termínu 10-28 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu, stornování v termínu pod 10 dní před zahájením kurzu: 70 % z ceny kurzu.
 5.  Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 6. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se cena kompenzuje (převede se na nového objednatele).
 7. Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy a nezruší účast na kurzu podle bodu 4, VI odstavce, tak je plnění považováno za vyčerpané a objednateli neplyne nárok na náhradní plnění a vrácení rezervačního poplatku. Při zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu dle smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění (viz bod 4 tohoto odstavce).
 8. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo ve Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů.

VII. Reklamace

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na emailu info@beautykoncept.cz a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebude brán ze strany provozovatele zřetel.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.
 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Účastník účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zvěřejňováním k marketingovým účelům provozovatele. Pokud účastník kurzu s tímto pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu na adrese Beauty koncept, Antala Staška 25, Praha 4 a na adrese Beauty koncept, Šimkova 1224, Hradec Králové
 3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.
 4. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 5. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 7. V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele.
 8. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.

Tyto obchodní podmínky platí do odvolání od 1.1.2019.

Za provozovatele: Ing. Monika Dvořáková, jednatelka společnosti